Obchodné podmienky REKOLA Bikesharing SK s.r.o.


1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Všeobecné ustanovenia
1.1.1.Tieto obchodné podmienky spoločnosti REKOLA Bikesharing SK s.r.o. (ďalej len „OP“) upravujú vzájomné práva, povinnosti a princípy zmluvného vzťahu založeného rámcovou zmluvou o prenájme dopravného prostriedku, resp. zmluvou o prenájme dopravného prostriedku, uzavretou medzi spoločnosťou REKOLA Bikesharing SK s.r.o., so sídlom Osadná 2, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83103, IČO: 53130171, (ďalej len „Rekola “) a klientom Rekola (ďalej len „Používateľ“) na dobu určitú (ďalej len „Zmluva“), ktorá bola uzavretá prostredníctvom potvrdenia formulára dostupného v mobilnej aplikácii Rekola pre iOS, Android alebo na webovej stránke https://app.rekola.cz (ďalej len “Aplikácia”).
1.1.2.Tieto OP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a bližšie upravujú niektoré jej ustanovenia.
1.1.3.Neoddeliteľnou súčasťou OP a Zmluvy sú tiež informácie uvedené v Aplikácii.
1.1.4.Úprava obsiahnutá v Zmluve a akékoľvek iné dohody písomne uzavreté medzi zmluvnými stranami majú prednosť pred týmito OP.
1.1.5.Zmluva môže byť uzatvorená jednorazovou výpožičkou, alebo dlhodobo, až na dobu jedného kalendárneho roka.
1.1.6. Predmetom Zmluvy je (i) krátkodobý nájom nemotorových dopravných prostriedkov (ďalej len „Bicykel“) určených na základe rezervácie k dočasnému využívaniu a (ii) záväzok Používateľa dodržiavať podmienky, pravidlá a obmedzenia pre tento nájom stanovených Zmluvou a týmito OP, ako aj uhradiť za používanie Bicyklov zjednané Cestovné, a to vo výške a za podmienok uvedených v Zmluve a v týchto OP.
1.2. Kontaktné údaje a definície
1.2.1.Kontaktná adresa spoločnosti Rekola je REKOLA Bikesharing SK s.r.o.,Osadná 2, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové
1.2.2.„Komunikačné kanály“ sú: (i) kontaktná e-mailová adresa info@rekola.cz; (ii) kontaktný telefón +420 277 277 930, ktorý je dostupný pracovné dni v čase 9 –17 hod.
1.2.3.„Informačný newsletter“ je e-mailový spravodajca, ktorý odosiela Rekola všetkým svojim Používateľom, a z ktorého je možné sa odhlásiť (podľa platných Zásad spracúvania osobných údajov, viz bod 6.1.).
1.2.4.„Webovými stránkami“ sú webové stránky www.rekola.sk.
1.2.5.„Cestovné“ znamená nájomné za používanie Bicyklov po dobu platnosti Zmluvy, prípadne pre špecifické spôsoby používania Bicyklov. Výška Cestovného sa môže odlišovať v jednotlivých lokalitách alebo čase. Cestovné a jeho obsah sú dostupné na Webovej stránke.
1.2.6.„Výpožička“ znamená pre účely týchto OP dobu, po ktorú má Používateľ prenajatý Bicykel; jej začiatok a koniec je definovaný nižšie.
1.2.7.„Cenník“ je v aktuálnej podobe uvedený na Webových stránkach.
1.2.8.„Zóna“ vymedzuje oblasť, kde sa Bicykle najviac pohybujú, a do ktorej je možné Bicykel Používateľom vrátiť. Jej aktuálna podoba je farebne vyznačená v Aplikácii a na Webových stránkach.
1.2.9.„Elektronický zámok“ označuje zámok, ktorý sa odomyká jedine prostredníctvom Aplikácie bez nutnosti otáčania kombinácie čísel.
1.2.10.„Občianský zákonník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka, v platnom znení.
1.3. Zdieľanie Bicyklov
1.3.1.Používateľ prehlasuje, že v deň uzatvorenia Zmluvy dovŕšil 16 rokov.
1.3.2.Rekola Používateľovi umožňuje využívať Bicykle v mestách a ich konkrétnych častiach uvedených na Webových stránkach alebo v Aplikácii.
1.3.3.Rekola s Používateľom komunikuje predovšetkým prostredníctvom Aplikácie, Webovej stránky alebo tiež elektronickou poštou priamo prostredníctvom kontaktnej e-mailovej adresy.
1.3.4.Aplikácia je k dispozícii 24 hodín denne v priebehu celej sezóny, s výnimkou nevyhnutnej údržby systému, o ktorej Rekola vždy Používateľa informuje, rovnako ako informuje o neočakávaných a neovplyvniteľných technických problémoch, ktoré sa môžu vyskytnúť.
1.3.4.1.Rekola má právo pozastaviť funkčnosť Aplikácie z dôvodu (i) bezpečnosti, (ii) podozrenia z jej neoprávneného alebo podvodného použitia, (iii) podozrenia z použitia Bicykla, ktoré je v rozpore so Zmluvu alebo OP, (iv) porušenia OP, najmä nezaplatenia splatných záväzkov voči spoločnosti Rekola, a to po dobu trvania dôvodov pre pozastavenie funkčnosti Aplikácie. O tejto skutočnosti bude Používateľ vyrozumený prostredníctvom Aplikácie alebo prostriedkami elektronickej komunikácie.
1.3.4.2. Ak sa stane, že Používateľovi nefunguje mobilná aplikácia na iOS či Android (z akéhokoľvek dôvodu) a má požičaný Bicykel, je povinný Bicykel vrátiť prostredníctvom webovej aplikácie dostupnej na webovej stránke https://app.rekola.cz a v prípade kedy nešlo o ohlásenou odstávku (pozri bod 1.3.4.) je povinný nahlásiť túto udalosť spoločnosti Rekola.
1.3.4.3. Ak Používateľ usúdi, že by mohlo dôjsť k zneužitiu Aplikácie (napr. V prípade straty mobilu a pod.), Je povinný bezodkladne kontaktovať Rekola a požiadať o zablokovanie prístupu.
1.3.5.Používateľ môže mať len jeden účet v rámci Aplikácie.
1.3.6.Je zakázané akokoľvek zaznamenávať a sprístupňovať kódy zámkov Bicyklov tretím osobám.
1.3.7.Minimálna doba Výpožičky nie je stanovená. Maximálna dĺžka Výpožičky jedného Bicykla je 2 dni (48 hodín). Cena Výpožičky vrátane jej variant je stanovená aktuálnym Cenníkom uvedeným na Webovej stránke.
1.3.8.Opakovaná Výpožička je možná do maximálneho počtu 20 rôznych výpožičiek Bicyklov za deň.
1.3.9.Bicykel môže používať iba Používateľ, s výnimkou prípadu, kedy Používateľ prostredníctvom Aplikácie požičia ďalší bicykel pre tretiu osobu (ďalej tiež "Pridružená osoba"). V takom prípade Používateľ súhlasí s tým, že zodpovedá v plnom rozsahu za akúkoľvek škodu spôsobenú spoločnosti Rekola. Súčasne sa zaväzuje zabezpečiť splnenie všetkých povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a týchto OP zo strany Pridruženej osoby.
1.3.10.Akékoľvek iné úplatné alebo bezplatné prenechanie Bicykla Používateľom na používanie tretej osobe (okrem Pridruženej osoby) alebo jeho podnájom je podstatným porušením Zmluvy kladúcim nárok na zmluvnú pokutu (pozri bod 5.1.5.). Ak spôsobí na Bicykli tretia osoba, ktorej bol Bicykel v rozpore so Zmluvou sprístupnený, škodu, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu Používateľ, ktorý Bicykel tretej osobe sprístupnil či svojím konaním umožnil jeho sprístupnenie.
1.3.11.Ak Používateľ vykoná výpožičku Bicykla do 15 minút od ukončenia predchádzajúcej Výpožičky, má sa za to, že ide o pokračovanie v pôvodnej výpožičke.
1.3.12.Bicykel je možné vrátiť len v meste, v ktorom bol zapožičaný, a to v Zóne uvedenej v Aplikácii.
2. Používanie a Požičanie bicyklov
2.1. Požičanie bicykla
2.1.1.Pred prvým použitím Aplikácie je Používateľ vyzvaný na doplnenie platnej debetnej alebo kreditnej karty (ďalej len "Karta") a k zaplateniu registračného poplatku, uvedeného v Cenníku. Z Karty sa môžu automaticky platiť pokuty alebo služby navyše, vrátane dlhších výpožičiek a pod., Vždy podľa aktuálneho Cenníka. Bez zadanej platnej Karty nie je možné službu využívať.
2.1.2.Používateľ môže kartu v Aplikácii "odobrať" - teda skryť z Aplikácie napr. Vložením inej Karty. Ak však Používateľ dlhuje spoločnosti Rekola, môže spoločnosť Rekola Kartu znovu k účtu priradiť a príslušnú sumu zodpovedajúcu pokute (pozri bod 5.1.5.) alebo poplatku za vrátenie mimo Zónu (pozri bod 2.2.2.) Z Karty stiahnuť. O tomto postupe je Používateľ vyrozumený Aplikáciou alebo e-mailom.
2.1.3.V prípade keď Používateľ neuskutočnil úspešnú platobnú operáciu na Karte po dobu 11 mesiacov, môže Rekola z Karty Používateľa uskutočniť transakciu o výške 1 EUR, ktorú obratom vráti späť na Kartu. Vďaka tomu zabezpečí funkčnosť karty v Aplikácii pre Používateľa po dobu platnosti karty.
2.1.4.Všetky Bicykle sú zaobstarané unikátnym overovacím kódom, niektoré aj QR kódom. Užívateľ smie zadať overovací kód / QR kód iba u Bicykla, u ktorého sa fyzicky práve nachádza. Po jeho zadaní do Aplikácie a uhradení poplatku za prenájom Bicykla dochádza k výpožičke, resp. uzatvoreniu Zmluvy - Aplikácia zobrazí kód zámku; v prípade Elektronického zámku zámok rovno odomkne.
2.1.5.Po dobu trvania každej Výpožičky má Používateľ: (i) výhradné právo používať príslušný Bicykel k jazde po pozemných komunikáciách, na ktorých je taká jazda povolená; (ii) právo používať Bicykel ku svojej osobnej preprave a prípadne k preprave primeraného množstva svojich vecí. Preprava akýchkoľvek vecí na bicykli nesmie Používateľa či iných účastníkov dopravnej prevádzky akokoľvek obmedzovať alebo znižovať ich bezpečnosť; (iii) zodpovednosť za nebezpečenstvo vzniku škody na Bicykli a povinnosť používať vec ako riadny hospodár k dohodnutému účelu, (iv) povinnosť nahlásiť cez Komunikačné kanály akékoľvek vady na Bicykli.
2.1.6.Každý Používateľ jazdí na svoje vlastné nebezpečenstvo. Rekola pravidelne poskytuje servis a udržuje všetky Bicykle, pred každou výpožičkou je Používateľ povinný skontrolovať celkový stav Bicykla, predovšetkým: (i) brzdy - predné aj zadné, (ii) utiahnutie kolies v strede, (iii) dotiahnutie stredu, nesmie sa kývať, (iv) dotiahnutie hlavového zloženia (v) prevádzkyschopnosť riadidiel a sedla; (vi) stav kolies a duší. Zároveň je povinný zabezpečiť zámok na riadidlá spôsobom, ktorý vylučuje jeho zachytenie do pohybujúceho sa Bicykla.
2.1.7.V prípade zistenia poruchy ktorá nepovoľuje plynulú jazdu, má Používateľ povinnosť prostredníctvom Aplikácie informovať Rekola a nahlásiť Bicykel ako nepojazdný a zamknúť ho späť do Zóny (pozri bod 2.2.). Rekola nezodpovedajú za prípadnú škodu spôsobenú zlým stavom Bicykla, ktorá mohla byť Používateľom takto zistená.
2.2. Vrátenie Bicykla
2.2.1.Rekola môže Používateľovi poslať SMS, ktorá informuje o nasledujúcich skutočnostiach: (i) aktuálna Výpožička je dlhšia ako 2 hodiny a 50 minút; (ii) Užívateľ sa pokúsil vrátiť Bicykel, ale Bicykel ďalších 10 minút nebol vrátený. Používateľ berie na vedomie, že odoslaná SMS správa stojí ekv. 0,85 CZK vr. DPH dľa aktuálného kurzu CZK ku EUR a Rekola ich hromadne účtuje na konci mesiaca.
2.2.2.Používateľ je povinný vracať Bicykel maximálne 1 km od hranice najbližšej Zóny. Užívateľ súhlasí s tým, že pri vrátení mimo Zónu bude zároveň pripočítaný 20EUR vr. DPH pokrývajúci náklady Rekola na vrátenie Bicykla späť do Zóny.
2.2.3.Užívateľ je povinný zaistiť Bicykel zámkom, ktorý je súčasťou Bicykla a Rekola ho poskytuje Používateľovi na splnenie jeho povinnosti podľa tohto článku OP. Používateľ sa zároveň zaväzuje nezamykať Bicykel akýmkoľvek iným zámkom.
2.2.4. Bicykel sa Používateľ zaväzuje zamykať takým spôsobom, aby ho bez porušenia zámku či Bicykla nebolo možné odcudziť. Je zakázané zamykať Bicykel iba cez riadidlá či sedadlo. V prípade, keď Bicykel nie je uzamknutý Elektronickým zámkom, sa Používateľ zaväzuje Bicykel uzamknúť otočením kombináciou všetkých číslic na zámku.
2.2.5.Bicykel je pri vracaní vhodné zamknúť predovšetkým do cyklostojanů a pokiaľ možno tam, kde sú ďalšie Bicykle prevádzkované spoločnosťou Rekola. Pokiaľ z objektívnych dôvodov nie je možné Bicykel umiestniť do cyklostojanu, je možné Bicykel umiestniť na iné vhodné miesto. Toto miesto je Používateľ povinný označiť v Aplikácii.
2.2.6.Používateľ sa zaväzuje umiestniť Bicykel vždy tak, aby: (i) neprekážal v pohybe chodcom, cyklistom, akejkoľvek doprave na pozemných komunikáciách či prevádzkovaniu podnikateľských aktivít tretích osôb; (ii) bol umiestnený na verejnom priestranstve alebo na verejne dostupnom mieste, ktoré je vhodné pre parkovanie bicyklov, alebo je pre parkovanie bicyklov priamo určené; (iii) bol na dostatočne viditeľnom, rušnom a lahko dostupnom mieste; (iv) bol zamknutý k pevnej prekážke znemožňujúcej odcudzeniu.
2.2.7.Používateľ sa zaväzuje nezamykať a nepřipevňovat Bicykel k dopravným značkám, umeleckým dielam, súkromným nehnuteľnostiam a zariadeniam či inak nevhodným zariadeniam, kde hrozí ľahké odcudzenia Bicykla alebo porušeniu práv tretích osôb.
2.2.8.Výpožička je ukončená uzamknutím Bicykla, odoslaním fotografie poriadne uzamknutého Bicykla a jeho polohy prostredníctvom Aplikácie. Používateľ je o tomto informovaný v Aplikácii textom "Bicykel [...] ste vrátili."
2.2.9.Používateľ sa zaväzuje následne skontrolovať, že Bicykel je na mape v Aplikácii umiestnený na mieste, kde sa skutočne nachádza. Ak tomu tak nie je, Používateľ je povinný si Bicykel znovu požičať, vrátiť ho v Aplikácii na správne miesto a Rekola o tejto skutočnosti informovať.
2.2.10.Ak Používateľ fotografiu Bicykla v aplikácii neodošle a Bicykel následne nebude na mieste možné nájsť, alebo na odoslanej fotografii nie je vidieť Bicykel poriadne zamknutý k pevnej prekážke, je spoločnosť Rekola oprávnená požadovať zmluvnú pokutu (pozri bod 5.1.5. a ďalej).
2.3. Cestovné a predplatné
2.3.1.Rekola spoplatňuje svoje štandardné služby v súlade s Cenníkom.
2.3.2.V prípade zakúpenia predplatného bude Používateľovi z Karty automaticky odpočítaná mesačná suma predplatného podľa Cenníka, a to až do deaktivácie predplatného Používateľom. Platba je odpočítaná v deň zakúpenia predplatného Používateľom, popr. posledný deň v mesiaci. Používateľ môže predplatné kedykoľvek deaktivovať - pri tejto situácii nie je predplatné možné predĺžiť na ďalšie obdobie.
2.4. Benefičné programy
2.4.1.Používateľom, ktorí majú predplatné na dlhšiu dobu, môže spoločnosť Rekola poskytnúť ďalšie benefity (ďalej "predplatiteľský benefit") uvedené na Webovej stránke. Zrušením predplatného Používateľ okamžite prichádza o predplatiteľský benefit, avšak do konca zaplateného obdobia môže Používateľ využiť Cestovné v základnej podobe.
2.4.2.Po dosiahnutí zodpovedajúceho množstva výpožičiek (bližšie uvedené na Webovej stránke) môže Používateľ vstúpiť do programu Recoinov. Môže tak zbierať tzv. Recoiny a to za aktivity uvedené na Webových stránkach, ktoré pomáhajú spoločnosti Rekola v prevádzke. Recoiny je možné následne využiť k úhrade, tj. Získať až 99% zľavu na vybrané služby, ktoré sú uvedené na Webovej stránke.
3. Ukončenie Zmluvy
3.1. Ukončenie Zmluvy
3.1.1.Zmluva môže byť ukončená na základe (i) vzájomnej dohody, (ii) výpoveďou jednej zo zmluvných strán, (iii) odstúpením od Zmluvy z dôvodu závažného alebo opakovaného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou, alebo (iv) výpoveďou Používateľa z dôvodu zmeny OP v súlade s bodom 8.3.2.
3.1.2.Výpoveď zmluvná strana druhej strane doručí v súlade s pravidlami pre doručovanie upravenými OP (pozri 4.). Výpoveďou sa zmluvná strana nezbavuje právoplatných záväzkov na prebehnutie rokovania vrátane zodpovednosti za škodu či dlžnej čiastky.
3.2. Odstúpenie od zmluvy z dôvodu porušenia podmienok Zmluvy a OP
3.2.1.Ak Používateľ vážne alebo opakovane poruší Zmluvu alebo OP, môže spoločnosť Rekola od Zmluvy odstúpiť, pričom zmluvný vzťah je ukončený dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy Používateľovi podľa pravidiel o doručovaní (viz. bod 4.).
3.2.2.Závažným porušením Zmluvy sa rozumie najmä: (i) zdieľanie Používateľských účtov (jeden Používateľ umožňuje používanie systému na zdieľanie Bicyklov ďalšej osobe), (ii) používanie Bicyklov bez vypožičania v rámci Rezervačného systému, (iii) zamykanie Bicyklov vo verejnosti neprístupných objektoch a lokalitách; (Iv) ponechania nezamknutého Bicykla na ulici, (v) opakovane nesprávneho ukladania polohy Bicykla v Rezervačnom systéme, (vi) strojové sťahovanie dát z Aplikácie alebo jej časti, resp. akékoľvek iné zneužívanie Aplikácie a Webových stránok a dostupných dát.
3.2.3.V prípade odstúpenia spoločnosti Rekola od Zmluvy z vyššie uvedených dôvodov nepatrí Používateľovi nárok na vrátenie finančných prostriedkov.
3.2.4.V prípade závažného alebo opakovaného porušovania OP môže spoločnosť Rekola znemožniť Používateľovi ďalšie užívanie či opätovnú registráciu do Aplikácie, a to aj v budúcnosti.
3.3. Možnosti odstúpenia od Zmluvy
3.3.1.Používateľ, ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od Zmluvy v lehote štrnástich dní odo dňa uzavretia zmluvy v prípadoch, ak je Zmluva uzatvorená dištančným spôsobom alebo mimo priestorov obvyklým k podnikaniu Rekola.
3.3.2.Ak odstúpi používateľ od Zmluvy podľa tohto bodu 3.3, vráti mu spoločnosť Rekola bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe Zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Spoločnosť Rekola vráti Používateľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým Používateľ súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
3.3.3.Používateľ zodpovedá spoločnosti Rekola iba za zníženie hodnoty Bicykla, ktorá vznikla v dôsledku zaobchádzania s týmto Bicyklom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.
3.3.4.Ak odstúpi Používateľ od Zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a spoločnosti Rekola s plnením na základe výslovnej žiadosti Používateľa začala pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy, uhradí Rekola pomernú časť dohodnutej ceny za plnenie poskytnuté do okamihu odstúpenia od zmluvy. Ak je dohodnutá cena neprimerane vysoká, uhradí Používateľ spoločnosti Rekola pomernú časť ceny zodpovedajúcej trhovej hodnoty poskytovaného plnenia.
4. Pravidlá komunikácie so spoločnosťou Rekola
4.1. Oznámenie a doručovanie
4.1.1.Vo všetkých prípadoch, keď to právne predpisy umožňujú, Rekola doručuje Používateľovi dokumenty oznámenia, informácie či upozornenia (ďalej len "Oznámenie") elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS či iné elektronické prostriedky komunikácie).
4.1.2.Rovnako tak aj Používateľ sa zaväzuje so spoločnosťou Rekola komunikovať v prvom rade elektronickými prostriedkami (e-mail, popr. Datová schránka).
4.1.3.Oznámenie bude považované za doručené okamihom:
4.1.3.1.prevzatia Oznámenia, ak ide o osobné doručenie,
4.1.3.2.prevzatia Oznámenia adresátom, ak ide o doručenie poštou či kuriérskou službou; alebo, ak Používateľ Oznámenia neprevezme, (i) uplynutím tretieho pracovného dňa odo dňa uloženia Oznámenie na pošte alebo pokuse o doručenie zo strany prevádzkovateľa poštových služieb; alebo (ii) dňom, keď Používateľ prevzatie odmietol,
4.1.3.3.uplynutí 24 hodín od odoslania, v prípade doručenia prostredníctvom elektronických prostriedkov.
4.1.4.Používateľ oznámi Rekola bez zbytočného odkladu akékoľvek zmeny kontaktných údajov. Riadnym doručením takéhoto Oznámenie dôjde k zmene osobných údajov Používatelia bez nutnosti uzavretia dodatku k Zmluve.
5. Zodpovednosť za škodu a vady, reklamácie
5.1. Zodpovednosť Používateľa
5.1.1.Používateľ je povinný zabezpečiť, aby na Bicykloch nevznikla škoda. Používateľ zodpovedá za škodu aj v prípade, keď svojím konaním či nekonaním sprístupní Bicykel iným osobám (vrátane Pridružené osoby).
5.1.2.Za zničenie, stratu, poškodenie a znehodnotenie Bicykla nad rámec bežného opotrebovania alebo jeho vybavenia zodpovedá Používateľ bez ohľadu na mieru jeho skutočného zavinenia, nie však v prípade, keď škodu spôsobila spoločnosť Rekola.
5.1.3.Dopravná nehoda
5.1.3.1.V prípade akejkoľvek nehody Používateľ postupuje podľa platných právnych predpisov. V prípade nehody je Používateľ povinný poskytnúť spoločnosti Rekola nutnú súčinnosť pri vybavovaní všetkých administratívnych úkonov spojených s vybavením poistnej udalosti. Akékoľvek škody vzniknuté tretím osobám hradí Používateľ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a mierou jeho zavinenia. Akúkoľvek škodu na Bicykle zavinenú jeho konaním alebo opomenutím je Používateľ povinný spoločnosti Rekola v plnej výške uhradiť.
5.1.4.Odcudzenie Bicykla
5.1.4.1.Používateľ sa zaväzuje okamžite informovať Rekola v prípade odcudzenia či pokusu o odcudzenie Bicykla, pri ktorom na Bicykli vznikla škoda, a to prostredníctvom Aplikácie.
5.1.4.2.Používateľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť spoločnosti Rekola všetku potrebnú súčinnosť pri nahlasovaní vyššie uvedených prípadov orgánom činným v trestnom konaní, napr. Polícii ČR či iným správnym orgánom.
5.1.5.Zmluvné pokuty
5.1.5.1.Rekola chce budovať spoľahlivú službu pre všetkých Používateľov. V prípade porušenia OP Používateľom sa Rekola snaží v prvom rade Užívateľa upozorniť; môže ale tiež pristúpiť k finančným postihom uvedeným nižšie, najmä v situáciách, keď k porušeniu OP bude zo strany Používateľa dochádzať opakovane.
5.1.5.2.Používateľ sa zaväzuje uhradiť všetky pokuty udelené príslušnými správnymi orgánmi v súvislosti s používaním Bicykla, ak bolo používanie Bicykla v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi. Ak je v takom prípade sankcionovaný priamo spoločnosťou Rekola, je oprávnená všetky náklady súvisiace s úhradou sankcie po Používateľovi v rámci regresného nároku požadovať späť.
5.1.5.3.Ak Používateľ (i) akokoľvek využíva Bicykel bez jeho vypožičania v rámci Rezervačného systému (pozri bod 3.2.2.), (ii) prenechá využitie Bicykla tretej osobe alebo (pozri bod 1.3.10.) (iii) ho nechá neuzamknutý na ulici ( pozri bod 2.1.7., 2.2.3. až 2.2.7.), (iv) chybne určí polohu vrátenia Bicykla v aplikácii o viac ako 115 metrov (pozri bod 2.2.8. a 3.2.2.), (v) opakovane (i po upozornení) vracia Bicykle v Aplikácii tak, že ich ďalší používatelia nemôžu nájsť (pozri bod 2.2.2., 2.2.6. a 2.2.9.), (vi) vyfotí Bicykel pri vrátení nezamknutý alebo nedostatočne zamknutý alebo nevyskytujúci sa na fotografii (pozri bod 2.2.8. a 2.2.10.), môže spoločnosť Rekola po Používateľovi vymáhať zmluvnú pokutu vo výške až 100 EUR za každý takýto prípad. Rekola stanovuje výšku zmluvnej pokuty podľa okolností, najmä vo vzťahu ku škode, ktorá Rekola vznikla v dôsledku konania Používateľa, a početnosti tohto jednania konkrétneho Používateľa.
5.1.5.4.V prípade, že v dôsledku porušenia povinnosti Používateľa podľa predchádzajúceho odseku dôjde k odcudzeniu, zničeniu alebo závažnému poškodeniu Bicykla, môže spoločnosť Rekola po Používateľovi vymáhať zmluvnú pokutu vo výške až 100 EUR za bežný Bicykel a až 1600 EUR za elektrobicykel. Za dostačujúci dôkaz odcudzenia Bicykla sa tiež považuje neodoslanie fotografie vráteného Bicykla Používateľom a jeho následné neobjavenie na označenom mieste, rovnako ako vyfotenie nezamknutého Bicykla (nedostatočne zamknutého) a jeho následné neobjavenie na uvedenom mieste. V prípade oneskoreného nájdenia bicykla na odlišnom mieste bude spoločnosť Rekola Používateľovi účtovať časť dohodnutej zmluvnej pokuty zodpovedajúcej účelne vynaloženým nákladom pri riešení tejto situácie.
5.1.5.5.Zmluvnú pokutu je spoločnosť Rekola oprávnená účtovať priamo z Karty Používateľa. O tejto skutočnosti Používateľa informuje e-mailom, spolu s odôvodnením a dôkazmi potvrdzujúcimi porušenie týchto OP
5.2. Zodpovednosť spoločnosti Rekola
5.2.1.Používateľ berie na vedomie, že Rekola nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú Používateľom či inej osoby v prípade neschopnosti dočasne alebo trvalo využívať vybraný Bicykel, ako aj škodu spôsobenú nedosiahnutím plánovanej Výpožičky z dôvodu nedostupnosti rezervovaného Bicykla alebo nezrealizovaným cieľom uskutočnenej Výpožičky z dôvodu poruchy na požičanom Bicykli.
5.2.2.Rekola nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s akýmikoľvek náležite ohlásenými alebo plánovanými odstávkami Aplikácie alebo jej časti. Odstávky ohlásené v dostatočnom časovom predstihu prostredníctvom Webovej stránky alebo iným preukázateľným a vhodným spôsobom sú považované za adekvátne ohlásené. Rekola nezodpovedá za chyby vzniknuté pri prevádzke Aplikácie spôsobené tretími stranami, ako napr. operátorom mobilných, dátových alebo internetových služieb.
5.3. Reklamačný poriadok
5.3.1.Ak sa Používateľ domnieva, že Rekola nedodržala akúkoľvek svoju povinnosť (či už vyplývajúcu z právnych predpisov, Zmluvy či OP), alebo ak nesúhlasí s konkrétnym postupom spoločnosti Rekola, prípadne s vystupovaním a konaním ich zamestnancov či spolupracujúcich osôb, môže uplatniť reklamáciu. Reklamáciu môže spoločnosti Rekola doručiť v súlade s pravidlami pre doručovanie podľa týchto OP (pozri 4.).
5.3.2.Podanie reklamácie Používateľ zbytočne neodkladá, aby ju bolo možné čo najskôr a korektne vybaviť. Pre rýchle riešenie uvedie Používateľ nasledujúce údaje: (i) meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail; (Ii) opis udalosti alebo veci, ktorej sa reklamácia týka, prípadne súvisiace podklady (napr. Fotografiu Bicykla).
5.3.3.Rekola potvrdí prijatie reklamácie Používateľovi e-mailom. Na reklamáciu spoločnosť Rekola odpovie ihneď, najneskôr do troch dní. Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Počas spracovania reklamácie môže spoločnosť Rekola užívateľa požiadať o doplnenie alebo spresnenie potrebných informácií. Doba, po ktorú bude Používateľ doplní údaje a potrebné informácie, sa do 30-dňovej lehoty určenej na vybavenie reklamácie nezapočítava. Výsledok reklamácie oznámi Rekola Používateľovi e-mailom.
6. Nakladanie s osobnými údajmi a zodpovednosť za zhotovené fotografie
6.1. Rekola je správcom osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (EÚ) 2016/679. Informácie o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov a o právach Používateľov sú obsiahnuté v Zásadách spracúvania osobných údajov dostupných na https://www.rekola.cz/files/zoou.pdf.
6.2. Rekola je oprávnená spracovať fotografie, ktoré boli vytvorené Používateľom v Rezervačnom systéme. Používateľ udeľuje spoločnosti Rekola časovo neobmedzenú bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie získaných fotografií bez územného obmedzenia, a to najmä, nie však výhradne formou zverejnenia v tlačených a internetových médiách, vytlačenia v tlačových a propagačných materiáloch spoločnosti Rekola, a to bez obmedzenia a bez náhrady.
6.3. Používateľ potvrdzuje, že vytvorením fotografie v Rezervačnom systéme nebudú nijako porušené ani ohrozené práva tretích osôb a Používateľ sa zaväzuje spoločnosť Rekola odškodniť z prípadných nárokov týchto osôb vznesených proti spoločnosti Rekola.
8. Záverečné ustanovenia
8.1. Vyhlásenie Používateľa
8.1.1.Používateľ výslovne prehlasuje, že (i) je plne spôsobilý na právne úkony; (ii) v čase uzavretia zmluvy sú všetky informácie a dokumenty poskytnuté spoločnosti Rekola aktuálne, úplné, presné a správne, a že spoločnosti Rekola nie sú opomenuté akékoľvek závažné skutočnosti; (iii) pred uzavretím Zmluvy bol informovaný o všetkých skutočnostiach súvisiacich s podmienkami poskytovanej služby, vrátane výšky a splatnosti platieb požadovaných spoločnosťou Rekola; (iv) bol oboznámený a súhlasí so zmluvou, OP, Aplikáciu a ďalšími pravidlami vzťahujúcimi sa na prevádzku systému Rekola.
8.1.2.Všetky právne vzťahy medzi Používateľom a spoločnosťou Rekola sa budú riadiť slovenským právnym poriadkom.
8.1.3.Celá komunikácia prebiehajúca medzi Používateľom a spoločnosti Rekola bude vedená v českom a slovenskom jazyku. Niektoré automatizované e-maily a časti Aplikácie môžu byť v anglickom jazyku, ak má taký jazyk Používateľ nastavený vo svojom profile.
8.2. Zmeny OP
8.2.1.V záujme zlepšenia kvality poskytovaných služieb, v nadväznosti na vývoj právnej úpravy a tiež s ohľadom na obchodnú politiku spoločnosti Rekola, je Rekola oprávnená tieto OP či Zásady spracúvania osobných údajov meniť. Spoločnosť Rekola je v takom prípade povinná: a) vyžiadať si súhlas Používateľa v prípade okamžitej zmeny OP či Zásad. Do udelenia tohto súhlasu nebude Používateľ môcť využívať Rezervačný systém a všetky nové funkcionality; alebo b) oznámiť Používateľovi zmenu OP prostredníctvom Informačného newsletteru, a to najneskôr 30 dní pred dňom, kedy má zmena OP nadobudnúť účinnosť. Ak tak Rekola neurobí, platia pre Používateľa podmienky odsúhlasené pred touto zmenou.
8.2.2.Zmena OP či Zásad spracúvania osobných údajov ukladá Používateľovi právo zmeny odmietnuť a od Zmluvy z tohto dôvodu odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy musí byť spoločnosti Rekola doručené najmenej jeden deň pred účinnosťou zmeny OP či Zásad spracúvania osobných údajov podľa pravidiel pre doručovanie (pozri 4.). Ak Používateľ nevyužije po oznámení zmeny svoje právo od zmluvy odstúpiť, považuje sa to za jeho súhlas so zmenou.
8.2.3.Ak bude ktorékoľvek ustanovenie zmluvy, OP alebo Zásad spracúvania osobných údajov označené ako neplatné alebo nevymáhateľné, alebo sa stane neplatným či nevymožiteľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy alebo OP.
8.3. Platnosť a účinnosť
8.3.1.Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 7. 9. 2020
8.3.2.Používateľ súhlasí s tým, že Rekola môže OP v primeranom rozsahu zmeniť. V prípade nutnosti akejkoľvek zmeny je Rekola povinná túto zmenu Používateľovi vopred oznámiť. Pokiaľ nebude Používateľ so zmenami súhlasiť, je oprávnený Zmluvu a tieto OP vypovedať.